Michael Bauer
Eclairagiste


Lumières
Opéra 1975 Cenerentola (La) Gioacchino Rossini, Jean-Pierre Ponnelle
Opéra 2009 Werther Jules Massenet, Jürgen Rose
Opéra 2018 Simon Boccanegra Giuseppe Verdi, Calixto Bieito
Opéra 2021 Faust Charles François Gounod, Tobias Kratzer