Liang Hongzhou
Eclairagiste


Lumières
Ballet 1964 Le Détachement féminin rouge Li Chengxiang, Jiang Zuhui et Wang Xixian